Week of Nov 20th

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
20th November 2023(3 events)

10:00 am: YOGA


20th November 2023

6:00 pm: KATIE FITNESS


20th November 2023

6:00 pm: KATIE STEP


20th November 2023

21st November 2023(3 events)

9:30 am: UA3 TABLE TENNIS


21st November 2023

4:30 pm: CATS SCHOOL OF DANCE


21st November 2023

7:00 pm: ARGENTINE TANGO


21st November 2023

22nd November 2023(5 events)

10:00 am: SWEATY MAMAS


22nd November 2023

11:00 am: LVG MEMORY CAFE


22nd November 2023

5:30 pm: ABIGAIL


22nd November 2023

6:45 pm: ALAN TABLE TENNIS


22nd November 2023

7:00 pm: LES TABLE TENNIS


22nd November 2023

23rd November 2023(6 events)

9:30 am: UA3 TABLE TENNIS


23rd November 2023

10:00 am: FAMILY HISTORY


23rd November 2023

1:00 pm: SPACE


23rd November 2023

6:00 pm: KATIE FITNESS


23rd November 2023

6:00 pm: KATIE STEP


23rd November 2023

7:15 pm: JAYNY YOGA


23rd November 2023

24th November 2023(4 events)

10:00 am: KNIT AND KNATTER


24th November 2023

10:00 am: PILATES


24th November 2023

1:00 pm: TABLE TENNIS


24th November 2023

5:00 pm: Elementary


24th November 2023

25th November 2023(1 event)

10:00 am: COFFEE MORNING


25th November 2023

26th November 2023